MEGHÍVÓTisztelt Hitelező!

A Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket gyártó Zrt. "csődeljárás alatt"
(székhelye: 4032 Debrecen, Füredi út 98., Cégjegyzékszáma: 09-10-000002, adószáma: 10209080-2-09) az alábbi közleményt teszi közzé.

A Debreceni Törvényszék a 4.Cspk.4/2019/9. sorszám alatti végzésével az adós gazdálkodó szervezet kérelme alapján a csődeljárást elrendelte és intézkedett az erről szóló végzésnek a Cégközlönyben való közzétételéről. A közlemény a Cégközlönyben 2019. október 25 napján jelent meg, így a csődeljárás kezdő időpontja 2019. október 25.

Az Adós a Cstv. 17. § (1) bekezdésének megfelelően ezúton meghívja a tisztelt Hitelezőit a 2019. december 19. napján 12 órakor kezdődő egyezségi tárgyalásra.
A regisztráció 11 órakor kezdődik a csődtárgyalás helyszínén. Kérjük, a fentiekre figyelemmel időben szíveskedjenek megjelenni.
Az egyezségi tárgyalás helyszíne: 4032, Debrecen, Füredi út 98., II. emelet.
A tárgyaláson megjelent Hitelezők a csődtárgyaláson csak abban az esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezői jogukat, ha a vagyonfelügyelő felé a személyazonosságukat, illetőleg képviseleti jogosultságukat- eredeti dokumentumokkal vagy közjegyző által készített hiteles másolattal - hitelt érdemlően igazolják.
Magánszemély vagy gazdasági társaság törvényes képviselője személyes jelenléte esetén: személyi igazolvány/ vezetői engedély és lakcímkártya.
Meghatalmazott: személyi igazolvány/ vezetői engedély és lakcímkártya, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás.
Nem magánszemély hitelező esetén ( akkor is ha meghatalmazott, és akkor is, ha törvényes képviselő képviseli) a fentieken túlmenően 30 (harminc) napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldány, vagy hiteles aláírás minta; amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezőt, úgy a cégjegyzés jogosult által cégszerűen aláírt meghatalmazás.
A Hitelezők a fenti dokumentumokat eredetben kötelesek átadni a vagyonfelügyelőnek (ez a csődegyezségi tárgyaláson való szavazás feltétele). A külföldi székhelyű, külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére.
Tájékoztatjuk a tisztelt Hitelezőket, hogy a Cstv. 17. § (3) bekezdése alapján az Adós a Hitelező részére a Cstv. 8 § (2) bekezdése, valamint a Cstv. 14. § (1) bekezdése szerinti iratok megismerését 2019. december 18. napján 9 óra és 12 óra között biztosítja a 4032, Debrecen, Füredi út 98. szám alatti irodaházban.
Az Adós kéri a tisztelt Hitelezőket, hogy amennyiben a fenti iratokat előzetesen meg kívánják ismerni, úgy az erre vonatkozó igényüket előzetesen jelezzék Lázár Sándor vagyonfelügyelő részére az alábbi elérhetőségen: tata@modulig.hu

Debrecen, 2019. november 6.

Nagy Antal
igazgatóság elnöke